1.Τι είναι αυτός ο οργανίσμός γι αυτούς που δεν γνωρίζουν;( οργανισμός τυποποιησης, αναφορά και στις εταιρίες πιστοποίησης)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Κύπρου. Συστάθηκε το 1976 με την ίδρυση του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας, αλλά λειτουργεί ως αυτόνομος Οργανισμός από το 2005. Η τυποποίηση περιλαμβάνει τις διαδικασίες της σύνταξης, της έκδοσης και της εθνικής μεταφοράς προτύπων. Πρότυπο είναι ένα τυποποιητικό έγγραφο το οποίο έχει καθιερωθεί με συναίνεση, έχει εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο φορέα σε μια κοινότητα εφαρμογής και είναι προαιρετικής εφαρμογής εκτός εάν κανονιστικές διατάξεις επιβάλλουν την εφαρμογή τους. Τα πρότυπα αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία, αφού παρέχουν λύσεις και ευνοούν τις επιχειρηματικές συνεργασίες. Τα πρότυπα αποτελούν το τεχνολογικό υπόβαθρο, στο οποίο στηρίζεται η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, συνιστούν δείκτη της τεχνολογικής ανάπτυξης μιας χώρας, και παρέχουν σε όλο τον κόσμο ένα κοινό τεχνολογικό υπόβαθρο που επιτρέπει την παραγωγή αγαθών, υπηρεσιών και συστημάτων. Έτσι οι κυπριακές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας πρότυπα ενισχύουν τον τοπικό ανταγωνισμό στη διεθνή οικονομία, ενισχύουν την καινοτομία και την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων τους.

 

Ο CYS είναι πλήρες μέλος των Διεθνών Οργανισμών τυποποίησης ISO (InternationalOrganisationforStandardisation) και IEC (InternationalElectrotechnicalCommission), λειτουργεί ως το εθνικό κέντρο τυποποίησης και εκπροσωπεί την Κύπρο στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης CEN (EuropeanCommitteeforStandardization), CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) και ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

 

Ο CYS είναι επίσης, ο μοναδικός μέτοχος της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ) η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της πιστοποίησης προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης.

 

2.Ποιοι οι σκοποί του οργανισμού;

Αποστολή του CYS είναι η ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης έτσι ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές σύστημα τυποποίησης καθώς επίσης και η προώθηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

 

Βασικός σκοπός του CYS είναι η εδραίωση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων στην κυπριακή κοινωνία

Οι στρατηγικοί σκοποί του Οργανισμού εστιάζουν μεταξύ άλλων στις πιο κάτωκατευθύνσεις:

  1. Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση και Κατανόηση των Ενδιαφερομένων ως προς το Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Σύστημα Τυποποίησης
  2. Εμπλοκή σε Νέους Αναδυόμενους Τομείς Ανάπτυξης με βάση τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές και Κρατικές Στρατηγικές
  3. Ανάπτυξη Συνεργασιών στο Εξωτερικό

 

Η ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και δράσεων του CYS για τα πιο πάνω, πιστεύουμε ότι, θα ενισχύσει την Κυπριακή Κοινωνία

 

  1. Ποιες οι δραστηριότητες του οργανισμού;

Ο CYSέχει ως αποστολήτου την ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης έτσι ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές σύστημα τυποποίησης. Ο CYS συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης, που έχουν σαν στόχο την εκπόνηση προτύπων. Παράλληλα συστήνει, όπου απαιτείται, Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές οι οποίες έχουν ως αποστολή τους την εκπόνηση και την επεξεργασία προτύπων που αφορούν άμεσα τα Κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Μία άλλη βασική μας δραστηριότητα είναι η προώθηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

Σημαντικό για τον CYSείναι η διατήρηση της εκπροσώπησης των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησηςκαθώς και η βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εθνικών δημόσιων αρχών για την ορθολογιστική χρήση των προτύπων. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για αυξημένη χρήση και αναφορά των προτύπων στις δημόσιες συμβάσεις.

Συνεργαζόμαστε με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό τη σύνδεση της Έρευνας και της Καινοτομίας με την Τυποποίηση

 

  1. Πως ο Οργανισμός στηρίζει το κοινό;

Στα πλαίσια της προώθησης των Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στις Κυπριακές επιχειρήσεις, ο CYS οργανώνει/ συνδιοργανώνει ενημερωτικές και εκπαιδευτικές ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, έτσι ώστε τα πρότυπα να προωθούνται άμεσα και αποτελεσματικά στους τελικούς τους αποδέκτες.Προσπάθεια μας είναι να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς που ενδιαφέρουν την οικονομία της Κύπρου. Το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για όλες τις δράσεις του Οργανισμού μας αλλά και για όλες τις εξελίξεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, από τις σελίδες που έχουμε δημιουργήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο το CYSConnect.

 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του CYS φιλοξενεί αναγνωστήριο όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν οποιοδήποτε Διεθνές, Ευρωπαϊκό ή Εθνικό πρότυπο.

 

5.Ποιες οι εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα και τι σκοπό έχουν;

Στις 13 Οκτωβρίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Προτύπων 2017, μεταξύ των ωρών 9:30 – 12:40, στην αίθουσα εκδηλώσεων της CYTA στη Λευκωσίαοργανώνουμε την ετήσια εκδήλωση μας. Μεταξύ των θεμάτων που θα παρουσιαστούν είναι το έργο και οι δραστηριότητες του CYS τον τελευταίο χρόνο, καθώς επίσης και ορισμένες καλές πρακτικές / πλεονεκτήματα από την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων μας στην Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Το θέμα της φετινής ημερίδας είναι «Έξυπνες Πόλεις» και θα παρουσιαστούν παραδείγματα προτύπων μέσα από τα οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί η έννοια της έξυπνης πόλης.